Ubytovací poriadok

Klient, ktorý si prenajme izbu v Penzióne Pohoda sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok zariadenia. Ak ho poruší, vedenie penziónu má právo objednávku zrušiť.

 1. V penzióne môže byť ubytovaný len hosť, ktorý má objednané a ubytovateľom potvrdené služby alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania alebo je k ubytovaniu prihlásený. Za týmto účelom je povinný sa identifikovať pracovníkovi recepcie hotela pri príchode, a to predložením svojho občianskeho preukazu, cestovného pasu alebo iného platného dokladu totožnosti. Prihlasovanie pobytu cudzincov sa spravuje osobitnou právnou úpravou.
 2. Penzión je oprávnený v zvláštnych prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako pôvodné ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky.
 3. Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie povinné ubytovať hosťa v dobe od 14,00 hod. najneskôr do 22,00 hod. Do tejto doby izbu pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak.
 4. Hosť je povinný sa od ubytovať a odhlásiť svoj pobyt na recepcii hotela najneskôr do 10,00 hod. nasledujúceho dňa. Do toho času je hosť povinný izbu uvoľniť, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ si hosť túto povinnosť nesplní, ubytovacie zariadenie je oprávnené si účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 5. Hosť, ktorý trvá na ubytovaní pred 14,00 hod. je povinný zaplatiť plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.
 6. Ubytovacie zariadenie uplatňuje storno podmienky a storno poplatky v súlade s obchodnými podmienkami, s tým, že v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb:
  - 1-5 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 100% z ceny objednaných služieb,
  - 5-14 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50 % z objednaných služieb,
  - viac ako 14 pred nástupom na pobyt je zrušenie objednaných služieb bez storno poplatku.
 7. Ubytovateľ si vyhradzuje storno poplatky odpustiť z dôvodov osobitného zreteľa, týmto nie sú dotknuté storno podmienky a storno poplatky v rámci individuálnych zmluvných vzťahov uzatvorených písomne.
 8. Hosť je povinný uhradiť platbu za objednané ubytovanie a poskytnuté služby v súlade s platným cenníkom vopred pri nastúpení na pobyt, týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní.
 9. Prípadný cenový rozdiel objednaných a poskytnutých služieb sa vyrovná prípadným doplatením nedoplatku alebo vrátením preplatku pri skončení pobytu.
 10. V izbe a spoločenských priestoroch penzión je hosťovi zakázané bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia penzión prevádzať akékoľvek zmeny na zariadení, ani vykonávať zásahy do elektrickej a inej inštalácie.
 11. V penzióne a najmä na izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické, plynové – prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie elektrických spotrebičov nainštalovaných v izbe alebo prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).
 12. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch penziónu.
 13. Hosťovi je zakázané požitie drog prípadne iných omamných látok na izbách ako aj v priestoroch penziónu.
 14. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v izbe a ostatných priestoroch penziónu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt v penzióne.
 15. Hosťom nie je dovolené vnášať do izieb alebo iných nie na to určených priestorov športové náradie a iné predmety, pre úschovu ktorých je určené miesto v priestoroch penziónu Pohoda.
 16. V čase od 22,00 hod. do 06,00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 22,00 hod., a to v priestoroch penziónu k tomu určených.
 17. Pre prijímanie návštev ubytovaných hostí sú vyhradené spoločenské priestory penziónu . V izbe, kde je hosť ubytovaný môže hosť prijímať návštevy len s výslovným súhlasom zodpovedného pracovníka ubytovacieho úseku penziónu alebo vedenia penziónu v čase od 08,00 hod. do 22,00 hod.
 18. Pred odchodom z izby penziónu je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbe a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú na izbe, uzavrieť balkónové dvere a zavrieť, prípadne zamknúť vchodové dvere izby a kartu uzamykania (resp. kľuč) odovzdať na recepcii penziónu, ak nie je dohodnuté s vedením ubytovacieho úseku penziónu inak.
 19. Prevádzkovateľ zodpovedá za veci, vnesené ubytovanými osobami do priestorov, ktoré sú vyhradené na uloženie vecí. Vnesené veci sú veci, ktoré boli prinesené hosťom do priestorov, ktoré sú vyhradené na jeho uloženie na určenom mieste, alebo boli za týmto účelom odovzdané do úschovy prevádzkovateľovi alebo zodpovednému pracovníkovi prevádzkovateľa. Táto zodpovednosť sa spravuje ust. § 758 Občianskeho zákonníka. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá prevádzkovateľ penziónu iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne penziónu na recepcii.
 20. Psy a iné zvieratá sú v penzióne ...... zakázané./ Psy a iné zvieratá môžu byť v priestoroch penziónu len so súhlasom vedenia penziónu Pohoda za predpokladu, že majiteľ ukáže ich nezávadny zdravotný stav. Cena za ubytovanie zvierat sa účtuje podľa platného hotelového cenníka.
 21. Za škody, spôsobené na majetku penziónu Pohoda zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 22. Parkovisko pri penzióne Pohoda prevádzkuje prevádzkovateľ penzióna.
 23. Sťažnosti, reklamácie hostí, prípadné pripomienky a návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie penziónu Pohoda resp. sa vykonávajú v zmysle Reklamačného poriadku penziónu , ktorý je zverejnený na recepcii penziónu.